top of page

积极思考研讨会

EA5B288E-AFC4-46BF-ADE8-6D63C3A0D288_edi
EA289BF1-E6E3-44B2-9C81-C5C5FEC486D6_4_5
6209E40E-519D-419B-8CAE-5F3A679F65D7_4_5
90B83A04-BA1B-4A98-8D70-42F242D3432C_edi

“我不是在这里试图激励您,因为这个方法沒用。我将与您分享我激励自己的方式与过程,启发您,使您可以用适合自己的方式进行自我约束。”

                                                       

(Kevin Leung)

BC3941F6-A610-467A-B1D4-CC4B9223A239.jpe
E9974A5E-8A8A-432D-873D-30E29034D76E_4_5
50A089AB-FEED-4974-8327-DC9D916AE2C0.jpe
B308E84F-01BA-4B47-A337-F944C9CF54B3_edi
4E525BF1-2B70-4A25-9A8A-76B18D673E85_edi
B6B51A01-AB91-4342-BF09-6DDFE69D2170.jpe
E150E659-806C-4ADE-AE38-B96F0420FAB7_edi
D7AFBF1E-FE1B-4486-852B-67CDD734A8CD_edi
E2996747-0ADC-49BE-85A1-60C3CD40AE02_4_5

我们的研讨会,同时提供在线和离线服务,有关活动详情,请查阅最新消息以获取更多信息。谢谢

 

bottom of page